Trainings - When and Where

Children - Beginners (till 7. kyu)

Mon         17:30-18:30,  ZŠ V Rybníčkách 31, Praha 10

Tue          14:00-15:00, ZŠ Kořenského 10, Praha 5

Wed         18:00-19:00, ZŠ V Rybníčkách 31, Praha 10

Thu           14:00-15:00, ZŠ Kořenského 10, Praha 5


Children - Advanced

Mon          17:30-19:00,  ZŠ V Rybníčkách 31, Praha 10

Tue           15:00-16:00, ZŠ Kořenského 10, Praha 5

Wed          18:00-19:00, ZŠ V Rybníčkách 31, Praha 10

Thu           15:00-16:00, ZŠ Kořenského 10, Praha 5

Fri              16:00-17:30, ZŠ Jiřího z Poděbrad 8, Praha 3

New Members

During enrollment period directly on class.

Beyond the enrollment please contact our instructors.
Youth and Adults

Mon         17:30-19:00, ZŠ V Rybníčkách 31, Praha 10

Wed         19:00-20:30, ZŠ V Rybníčkách 31, Praha 10

Fri             16:00-17:30, ZŠ Jiřího z Poděbrad 8, Praha 3